Privacy Policy

Privacy beleid

Fysiotherapie en manuele therapie M.E. de Borst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt op een heldere en transparante informatie geven over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens.


De praktijk doeter alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie en manuele therapie M.E. de Borst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:


 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. (Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Er wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • De praktijk op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert


Fysiotherapie en manuele therapie M.E. de Borst is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan de pagina.


Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door de goed beveiligde medische softwarebedrijven G2 De Heer,

Vecozo, Mediquest en Zorgmail verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


 • Administratieve doeleinden zoals declareren en factureren;
 • Inzicht brengen van de gezondheidsstaus;
 • Het komen tot een adequaat behandelplan;
 • Het nagaan van uw mening over het gegeven behandeltraject.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


 • De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie en manuele therapie M.E. de Borst de volgende persoonsgegevens van u vragen:


    -   Voornaam, voorletters;

    -   Tussenvoegsel;

    -   Achternaam;

    -   Telefoonnummer;

    -   E-mailadres;

    -   Geslacht;

    -   BSN;

    -   Geboortedatum;

    -   Huisarts;

    -   Zorgverzekering;

    -   Gezondheidsstatus;

    -   Type werk;

    -   Sport;

    -   Sociale situatie.


Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie en manuele therapie M.E. de Borst opgeslagen

ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 15 jaar.
De hoofdregel is namelijk dat een medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na einde van de behandelingsovereenkomst. Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


 • Het opslaan en bijhouden van de gezondheidsstatus, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, BSN, geboortedatum,
 • Huisarts, zorgverzekering door G2 De Heer Software.
 • Het controleren van de zorgverzekering en declaratieprocessen door vecozo;
 • Communicatie met artsen door middel van zorgmail;
 • Het inventariseren van uw mening over het behandelproces door Mediquest.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of

die niet vanuit de WGBO op de hoogte mogen worden gesteld (verwijzer, huisarts).

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming

is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Fysiotherapie en manuele  therapie M.E. de Borst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk

voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


 • M.E. de Borst-Metting die namens Fysiotherapie en manuele therapie M.E. de Borst van uw gegevens kennis kan nemen, is gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Er is een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Er wordt gezorgd voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De maatregelen worden regelmatig getest en geevalueerd;
 • M.E. de Borst-Metting is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Fysiotherapie en manuele therapie M.E. de Borst

De Kempenaerstraat 115

2341 GK Oegstgeest

071 - 565 23 84 / info@fysiomanueelpraktijk.nl